12Tn Steady rests

by |

Important empresa dedicada a la fabricació de maquinària industrial precisa ampliar la capacitat de la rectificadora que actualment tenen a la planata. La maquina en qüestió es dedicada exclusivament al rectificat de rodets de grans dimensions que posteriorment incorporen a les seves màquines.

El projecte tenia especial importància per l’empresa ja que el procés de rectificat dels rodets és una operació clau per poder garantir el bon funcionament del seu producte. El termini de lliurement i el correcte funcionament “a la primera” de les noves llunetes eren punts critics per tal de no parar la producció de l’empresa.

– Project Details –

  • Disseny i contrucció d’unes noves llunetes que amplïn la capaciat de la màquina per tal que aquesta pugui rectificar peces de: 940-3050mm de diàmetre, 12Tn de pès i 1700mm d’amplada de rodet. (Les llunetes actuals només permetien una capacitat de 2800mm de diàmetre màxim).
  • Elevació del carro porta-moles i el diamantador de la mola (al instal-lar les noves llunetes l’eix de gir del rodet canvia de posició).
  • Reforç del fossat on es recolza la bancada perquè aquesta pugui suportar les 12 Tn de pès amb garanties.
  • Canvi de control numèric a Siemens per tal de modernitzar la màquina.
  • Revisió general de les parts mecàniques.

-Configuració actual de llunetes-

 

 

 -LLUNETA FIXA ACTUAL-  A la imatge s‘aprecia la lluneta esquerra mirada des del costat de l’operari. Aquesta lluneta era copletament fixa i en ella era on s’allotjava el carro tensor de la corretja que donava el gir al rodet (es pot apreciar la corretja desmuntada posada a sobre la politja tensora).

L’espècie de caixa que s’aprecia a l’esquerra de la imatge és la que allotja el motor que dóna el gir al rodet. La protecció telecòpica que es veu al peu de la imatge, correspòn a la protecció de les guies del carro porta-mola (el tub groc i negre correspòn al carro porta-mola).

La lluneta mòbil, la qual es recolza sobre les dues guies que es poden distinguir al terra, queda darrere el rodet.

 

-LLUNETA MÒBIL-  S’aprecia la lluneta esquerra mirada des del costat contrari a l’operari. Aquesta lluneta és mòbil i es desplaça per sobre les dues guies prismàtiques que queden tapades per les planxes de protecció que hi ha al terra.

El moviment de posicionat aproximat de la lluneta es feia usant el motorreductor que es pot veure a la imatge. La posició exacta de la lluneta s’aconseguia mitjançant el volant que el motor portava acoblat. Una vegada situada es bloquejava amb els 2 cargols de bloqueig de les guies per tal d’aconseguir la màxima rigidesa.

A diferència de la lluneta fixa que era un únic bloc soldat de planxes tallades amb oxitall, aquesta constava de 2 parts: la inferior (on s’aprecien els esglaons, el motor i el suport de medició que també hi ha clavada la centraleta d’engràs de les guies) i la superior que mitjançant 2 cargols  permetia acabar d’ajustar el centre del rodet en direcció perpendicular a les guies del terra per tal de deixar el rodet a zero amb el moviment del carro de la mola.

Les 2 llunetes comptaven en an un sistema de bany de taladrina exterior per tal de garantir la màxima estabilitat tèrmica de les mateixes. També estaven protegides amb tapes (que a la imatge estan desmuntades) per tal d’evitar que els esquitjos de taladrina que saltaven de la mola no els afectéssin tèrmicament.

-Nova posicó de l’eix del rodet-

Per tal de poder ampliar el diàmetre màxim rectificable de 2800 a 3050 mm, era necessari modificar el centre de gir del rodet elevant-lo del terra i separant-lo de la mola. El problema a resoldre era calcular la distància que calia elevar i separar l’eix per tal que el rodet de diàmetre 3050 mm no toqués enlloc però que al mateix temps el pès del rodet caigués el més centrat possible entre les 2 guies per les quals es desplaçava la lluneta mòbil. En definitiva, es tractava d’elevar i desplaçar el mínim possible el centre del rodet garantint que no hi hagués cap col-lisió.

Finalment i deprés de vàris càlculs preliminars es va decidir elevar i separ 145mm el centre, la qual cosa significava que casualment la guia exterior aguantava 2/3 del pès del rodet.

En aquesta situació es va valorar la opció de separar les guies del terra per tal de centrar l’esforç però finalment es va decidir que no era necessari ja que les guies eren suficientment robustes per aguantar l’esforç màxim de 8Tn que es generaria  sobre la guia exterior en el cas de muntar el rodet més gran (el  de 12Tn).

Com a últim apunt, comentar que la cursa de la mola no es va haver de modificar ja que els rodets de menor diàmetre tots eren més grans de 940mm de diàmtre, el qual era el “nou” diàmetre mínim rectificable una vegada ampliat el diàmetre màxim.

-Disseny final-

Una vegada calculat el desplçamament que havia de tenir el centre de gir del rodet es va iniciar el disseny de les noves llunetes tenint en compte les especificacions del client i sobretot també, escoltant amb molt de detall les recomanacions i necessitats dels operaris de la màquina.

Com es pot apreciar a la imatge el disseny era complex si es volien respectar totes les especificacions del client. Algunes de les dificultats principals que ens vam trobar al iniciar el disseny van ser:

Decidir el tipus de circuit intern de refrigeració que instal-laríem a cada lluneta per tal de garantir la màxima estabilitat tèrmica i al mateix temps que aquestes poguéssin suportar amb garantíes les 6Tn de pès que s’hi carregaríen a sobre.

  • Garantir que les dimensions agafades a peu de màquina eren correctes i el més acurades possibles per tal d’evitar errors en el nou disseny.
  • Tenir en compte tots els moviments mínims i màxims que tindria el nou accessori: Moviment mínim i màxim de la lluneta mòbil, les diverses tipologies de rodets que s’hauríen de rectificar amb els corresponents casquets adaptadors, les politges dentades de diferents dimensions que calia muntar en funció del tipus de rodet, les corretges de transmissió de gir del rodet de diferents desenvolupaments en funció de la politja i també el moviment de la politja motriu per cada cas.

-IMATGES-

-LLUNETA FIXA-

Detall del nervat interior i les cavitats de circulació de taladrina en la lluneta fixa.

-LLUNETA MÒBIL-

Detall del nervat interior, les cavitats de circulació de taladrina, les guies amb el bi-plast ja encolat, la ubicació del mecanisme de moviment pinyó-cremallera en la lluneta mòbil.

-MUNTATGE A CASA EL CLIENT-